Motivational Quote by Nikos Kazantzakis

Download

 motivational quote: By believing passionately in something that still does not exist, we create it.
Nikos Kazantzakis - 1883-1957, Writer